Nabór projektów do Witryny Artystycznej na Chłodnej 20

Nabór projektów do Witryny Artystycznej na Chłodnej 20

Serdecznie zapraszamy do wysyłania zgłoszeń w otwartym naborze na prezentację swojej pracy w Witrynie Artystycznej na Chłodnej 20 w Warszawie.

Przestrzeń wystawowa jest prowadzona przez Sputnik Photos w ramach programu Społecznego Centrum Fotografii a nabory odbywają się w trybie półrocznym. Termin nadsyłania zgłoszeń na pierwszą połowę 2024 mija w piątek 08.03.2024. Zasady konkursu określa poniższy regulamin.

 

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem tego formularza. Umożliwia on zgłoszenie się do udziału  w prezentacji fotografii w ramach Witryny Artystycznej Społecznego Centrum Fotografii CHŁODNA 20 osobom korzystającym z domeny gmail. Pozostałe osoby prosimy o kontakt mailowy z przekazaniem poniższych informacji wraz z załącznikiem na adres: info@sputnikphotos.com. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zdjęcie przedstawia instalację wystawy Joanny Szpak Ostachowskiej

““Ten storczyk urósł w Zambii” w Witrynie Artystycznej na Chłodnej 11.12.2023 - 30.01.2024.

 

 

 

REGULAMIN WYSTAW W WITRYNIE NA CHŁODNEJ

 

 1. Organizatorem przestrzeni wystawienniczej "Witryna artystyczna na Chłodnej", zwanej dalej “Witryną” jest Sputnik Photos a działanie to jest elementem programowym Społecznego Centrum Fotografii CHŁODNA 20, dofinansowanego ze środków Miasta st. Warszawy. Sputnik Photos semestralnie ogłasza nabór na prace do prezentacji w Witrynie, będące reakcją na aktualne sprawy (społeczne, klimatyczne, polityczne i inne). Do dyspozycji artystek i artystów jest podświetlana gablota o wymiarach 60x70cm, która może zostać dowolnie umieszczona w przestrzeni witryny o wymiarach: 2,5m wysokości / 3m szerokość / 0,5m głębokości.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać prewkę proponowanej pracy (1280pxl 72 dpi) wraz ze zwięzłym opisem pracy i bio artystki lub artysty w języku polskim i angielskim, łącznie maksymalnie do 3500 znaków ze spacjami. Wysłanie zgłoszenia oznacza zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji wystawy oraz szerzej promocji działań Społecznego Centrum Fotografii i tworzących je organizacji FAF i Sputnik Photos. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem tego formularza.
 3. W tej edycji programu wystawienniczego wyznaczonym kuratorem Witryny jest Jan Brykczyński. Wybiera on projekty spośród nadesłanych propozycji i koordynuje przygotowanie wystaw. Prace wybierane są pod kątem współczesności tematu oraz ich formy artystycznej.
 4. Wybrani artyści i artystki ponoszą koszty produkcji pracy, oraz samodzielnie (przy wsparciu organizatora) montują a potem demontują pracę. Za udział w wystawie nie jest przewidziane honorarium. Będą oni poproszeni o podpisanie ze Sputnik Photos umowy na wypożyczenie dzieła na okres trwania wystawy. Zmiana ekspozycji odbywa się w piątki.
 5. Społeczne Centrum Fotografii zapewnia promocję wystawy. Przy promocji możliwe jest wykorzystanie dodatkowych materiałów wizualnych czy tekstowych, innych niż na samej wystawie, tak aby szerzej zaprezentować dany temat szczególnie w mediach społecznościowych. Osoby wystawiające swoje prace będą poproszone o ich przygotowanie i przesłanie. Wystawiający artyści i artystki zobowiązują się w miarę możliwości do czynnego udziału w promocji swoich prac. 
 6. Wystawa trwa około 3 tygodni, ale szczegóły są  każdorazowo ustalane z artystkami i artystami indywidualnie
 7. Osoby, których projekty zostały wybrane do wystawy zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Prace, które nie zakwalifikowały się do wystawy w danej edycji można zgłaszać ponownie w kolejnych edycjach. 
 8. Ochrona danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników i Uczestniczek programu wystawienniczego w Witrynie, przetwarzanych w celu organizacji programu, jest Sputnik Photos z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 20 00-891 Warszawa („Administrator”)
 9. Dane osobowe Uczestników i Uczestniczek w postaci ich adresów email przetwarzane będą w celu umożliwienia im dokonania prawidłowego Zgłoszenia do programu wystawienniczego w Witrynie, przeprowadzenia wyboru projektów, ułatwienia kontaktu z Uczestnikami i Uczestniczkami, podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. co do przechowywania dokumentacji), a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 10. Uczestnik i Uczestniczka programu wystawienniczego w Witrynie wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatora wystaw w Witrynie w publikacjach dotyczących programu wystawienniczego Witryny, w szczególności informujących o wynikach naboru projektów.
 11. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest umożliwienie uczestnikom programu wystawienniczego Witryny wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia naboru projektów, opublikowanie informacji o projektach zakwalifikowanych do wystawy, archiwizację dokumentów, jak również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 12. Dane osobowe Uczestników i Uczestniczek będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi Administratora przez niezbędny do realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych Administratora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
 13. Uczestnik programu wystawienniczego w Witrynie posiada prawo dostępu do treści swoich danych, danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Uczestnik konkursu, jeśli uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału w naborze do programu wystawienniczego w Witrynie.